DAT Forløb

DAT-kompagniet tilbyder forskellige forløb med udgangspunkt i Dialektisk Adfærds Terapi og Træning.

DAT-kompagniet sammensætter sammen med kunden et forløb tilrettet målgruppen/personalegruppen.

Se nedenstående eksempler på hvordan et forløb kan se ud og tidligere har set ud.

Eksempler på DAT forløb:

DAT-kompagniet uddanner, underviser og superviserer personale, sideløbende med, at disse underviser / træner de unge.

Se erfaringen fra Aabenraa projektet herunder:

DAT-projekt i Aabenraa  2014-15:

Kirsten Bertelsen fra Psykologordningen NetOpNu (som er rettet mod ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark) var primus motor for at gennemføre et DAT-forløb i Aabenraa kommune i 2014. Forløbet var et samarbejde mellem NetOpNu fra UCSYD, lokalpsykiatrien i Åbenrå, Åbenrå kommunes socialpsykiatri. Med projektmidler, som NetOpNu havde via socialstyrelsens pulje til tidlig opsporing og forebyggelse af frafald for unge.

Forløbet var rettet mod unge med vanskeligheder med at styre følelserne, have stabile relationer, selvskade og misbrug og problemer med at fastholde en plan. Formålet var at optimere deres udbytte af skolegangen og forebygge, at deres psykiske problemer skulle udvikle sig til kroniske, behandlingskrævende lidelser.

Indhold:

 • 1 times ugentlig individuel samtale:
  Her arbejdes med klientens individuelle problemer og med at integrere de ny-indlærte færdigheder i forhold til egne problemer og at forebygge tilbagefald imellem sessionerne.
 • 2 timers ugentlig færdighedstræningsgruppe, med 2 undervisere, tværsektorielt
 • Krisetelefon:
  Hjælp til at undgå tilbagefald i svære situationer.
 • Uddannelse / supervision af personale, tværsektorielt og tværfagligt:
  Birthe Møller underviste som opstart i DAT, samt superviserede og underviste 2,5 time ugentligt i hele forløbet.
 • Familiebånd:
  Et gruppeforløb som inddrager pårørende der også skal acceptere og ændre adfærd. Kirsten og Birthe underviste
 • ”Fortæl dit Liv”:
  I Aabenraa kommune gennemførtes tillige et fortælleprojekt, hvor de unge kom ud bl.a. på ungdomsuddannelserne og fortalte deres historie. Formålet var dels oplysning dels at nedbryde tabuer og skabe dialog omkring psykisk sygdom (fra offer til aktør).

1,5 år efter afslutning har de fleste af de unge gennemført en uddannelse, er fortsat i gang med uddannelse, er kommet i job, kommet ud af misbrug og voldelige forhold.

DAT-kompagniet afholder Familiebånd, pårørende kursus

DAT-kompagniet bestilles til at afholde dette pårørendekursus / forløb.

Familiebånd er et tilbud til nære pårørende til mennesker, der er i et DAT tilbud.

Pårørende bliver ofte belastet og føler sig magtesløse.

Kurset indeholder:

 • psykoedukation, hvor der undervises i symptomer, reaktioner, den biosociale teori, færdigheder, DAT.
 • færdighedstræning, hvor de pårørende ser på egne færdigheder og evt træning i at ændre egne reaktionsmønstre.

Erfaring fra tidligere forløb:

 • bedre relationer med den pårørende
 • færre konflikter i familien
 • større forståelse
 • større tolerance og samarbejde
 • større gensidig respekt
 • mere accept og gensidig validering

Mere info?

Priser afhænger af forløb, målgruppe, antal undervisere, m.m.

Hvis du vil vide mere om priser, indhold m.m. eller ønsker et konkret tilbud på et forløb, så kontakt os.

Som enkeltperson er du også velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.